پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رئیس اداره حقوقی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان:


دوره بازآموزی موارد مربوط به تخلفات حمل ونقلی برگزارشد

تاریخ انتشار: 1398/07/17

رئیس اداره حقوقی  اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان  از برگزاری دوره آموزشی برای تشریح ضوابط حمل و نقل کالا ومسافر خبر داد و گفت: در این دوره آموزشی، قانون، مقررات و ضوابط حاکم بر بخش حمل و نقل مسافرو کالا به شرکت کنندگان آموزش داده شد. 

رحیم کوثری  اظهار داشت: تمام ضوابط و مقررات حاکم در زمینه حمل و نقل مسافر وکالا که مدیران شرکتها موظف به فرا گرفتن آن هستند از جمله قانون تخلفات شرکتها وموسسات مربوط به تناژ بار و ظرفیت کامیون ها، نحوه صدور بارنامه و بررسی مندرجات بارنامه در این دوره، بازآموزی شد.

کوثری  تصریح کرد : شرکت کنندگان همچنین با مصادیق تخلف آشنا شده و با مواردی که منجر به تشکیل پرونده برای شرکت و یا راننده در کمیسیونهای مواد۱۱و۱۲ می شود آشنا شدند.

این دروره با حضورمدیران شرکتها درمحل انجمن صنفی ابهروخرمدره برگزارگردید.
مشخصات:
نظرات: *