پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیانتصاب معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان

تاریخ انتشار: 1398/05/16

​با صدور حکمی ازسوی مهندس حسن نیا ریاست سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای ،مهندس حمید رضا نهاوندی پور به سمت معاون فنی ونظارت اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان منصوب شد .مشخصات:
نظرات: *